.

SERVEIS

Higiene Industrial

 Definició:

“La higiene industrial es la ciència de l’anticipació, l’avaluació i el control dels riscos que s’originen als llocs de treball o relacionats als mateixos, i que poden suposar un perill per a la salut i el benestar dels treballadors, també es té en compte els entorns veïns al lloc de treball així com al medi ambient en general.”

L’objectiu es promoure la salut i el benestar dels treballadors, mitjançant l’adopció de mesures preventives als llocs de treball.

Per a poder adoptar aquestes mesures prèviament, s’hauran controlat els factors ambientals que puguin afectar la salut en l’àmbit del treball. S’entén per salut el complet benestar físic, mental i social.

Per tant, centra la seva actuació en els contaminants ambientals, ja siguin físics, químics o biològics presents en el món laboral.