.

serveis

 Vigilància de la Salut

 Definició:

“Conjunt de actuacions sanitàries col·lectives i individuals que s’apliquen a la població activa, amb la finalitat de avaluar, controlar y realitzar un seguiment del seu estat de salut, per a detectar signes de malalties derivades del treball i prendre les mesures escaients per reduir la probabilitat de danys en la salut.”

Vigilància de la Salut: Permet obtenir una valoració de l’estat de salut general de l’empresa, com a col·lectiu.

Vigilància de la Salut Individual: Permet saber l’estat de salut del treballador de forma individual i personalitzada. Obtindrem una valoració de l’estat de salut de la persona.

Ergonomia i psicosociologia

 Definició:

“Es el conjunt de tècniques de tipus multidisciplinari, que tenen per objecte, l’adaptació de les condicions de treball a la persona, mitjançant el disseny i la concepció de llocs de treball i l’adequació i l’ajust de les pressions tant externes com internes originades per els factors psicosocials amb l’objectiu de millora les condicions de treball i salut física, psíquica i social del treballador”

Adaptar el lloc de treball i les eines de treball al treballador, mitjançant adaptacions, informant/formant al treballador, per evitar riscos en la salut, per un inadequat disseny del lloc de treball.

Higiene Industrial

 Definició:

“La higiene industrial es la ciència de l’anticipació, l’avaluació i el control dels riscos que s’originen als llocs de treball o relacionats als mateixos, i que poden suposar un perill per a la salut i el benestar dels treballadors, també es té en compte els entorns veïns al lloc de treball així com al medi ambient en general.”

L’objectiu es promoure la salut i el benestar dels treballadors, mitjançant l’adopció de mesures preventives als llocs de treball.

Per a poder adoptar aquestes mesures prèviament, s’hauran controlat els factors ambientals que puguin afectar la salut en l’àmbit del treball. S’entén per salut el complet benestar físic, mental i social.

Per tant, centra la seva actuació en els contaminants ambientals, ja siguin físics, químics o biològics presents en el món laboral.

Seguretat en el Treball

 Definició:

“Es el Conjunt de tècniques y procediments, que tenen per objecte ELIMINAR o DISMINUIR el risc de que es produeixin els accidents de treball”

El seu objectiu és prevenir els riscos que poden derivar en un accident de treball. Les fonts d’aquests riscos es troben a les màquines o equips de treball, en les instal·lacions, els llocs de treball, els productes...